Termodiagnostika v praxi

Výchova a vzdelávanie

Názov školenia:
Termodiagnostika v praxi
Lektor:
Ing. Michal Sahuľ
Časový rozsah:
6 hodín
Popis školenia:
Celodenné teoreticko-praktické školenie zamerané na zručnosti a spôsobilosti, nevyhnutné k práci s termokamerou pri inšpekčných výkonoch. Školenie je koncipované na základe dlhoročných skúseností v priemyselnej i súkromnej sfére. Po obsahovej stránke tvorí ucelený prehľad informácií od základných teoretických princípov merania, cez zásady merania i spracovania výsledkov, až po systém umožňujúci vyhodnocovanie porúch a stanovenie stupňa závažnosti v systémoch prediktívnej údržby.
Súčasťou školenia je práca so softvérom Fluke Smartview, na úpravu a spracovanie snímok. Účastníci školenia majú možnosť prakticky si vyskúšať a porovnať vhodnosť využitia niekoľkých základných typov termokamier.
Profil absolventa:
Absolvent školenia bude rozumieť základným fyzikálnym princípom termovíznych meraní, bude spôsobilý zhodnotiť podmienky pri meraní a nastaviť parametre merania. Bude poznať inšpekčné techniky a terminológiu nevyhnutnú k spracovaniu výsledkov a systém klasifikácie porúch do tzv. stupnice závažnosti. Pracovníci oblastiach prediktívnej údržby budú schopní aplikovať pravidelnú technickú diagnostiku, vyhodnocovať zistené anomálie a plánovať ich odstránenie. Absolvent získa certifikát o absolvovaní školenia v základnom rozsahu, pričom má možnosť rozšíreného individuálneho školenia v teréne.
Absolvent získa certifikát Termodiagnostika v praxi.

PROGRAM

7.45 – 8.00
Prezentácia účastníkov, privítanie, organizačné pokyny, oboznámenie s programom
8.00 – 9.00
Základné pojmy a princípy termovíznych meraní
9.00 – 10.00
Teoretické základy a praktické princípy meraní s termokamerou (Vyžarovanie, odrazuschopnosť, vplyvy povrchov materiálov na meranie a výsledky)
10.05 – 11.00
Inšpekčné techniky merania (Zásady a metódy meraní, možné situácie v teréne, zohľadnenie emisivity a ďalších parametrov merania)
11.00 – 11.40
Prestávka na obed
11.40 – 12.40
Termodiagnostika v elektrotechnike (Poruchy, ich prejavovanie, lokalizácia a zhodnotenie)
12.40 – 13.40
Analýza výsledkov, vyhodnocovanie závažnosti porúch a ich popis (Metodika výpočtu závažnosti)
13.45 – 14.30
Spracovanie výsledkov, správ a ich interpretácia prevádzkovateľovi
14.30 – 15.00
Diskusia, vyhodnotenie, odovzdanie certifikátov, záver
Minimálny počet účastníkov na otvorenie kurzu – 3 osoby.