Revízie spotrebičov

Výchova a vzdelávanie

Názov školenia:
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas ich používania, podľa noriem STN 33 1610 a STN 33 1600
Lektor:
Ing. Peter Králik, Ing. Michal Sahuľ
Časový rozsah:
7 hodín
Popis školenia:
Školenie je zamerané na oboznámenie s platnými právnymi predpismi (zákon NRSR c. 124/2006 Z. z., vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.), ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (STN 33 1500: 1990, STN 33 1600: 1996 a STN 33 1610: 2002), výberom vhodných meracích prístrojov, metódami meraní, spracovaní správ o výsledkoch OPaOS (obsah a forma správy, spracovanie správ pomocou softwaru).
Cena:
120,00 € + 24,00 € DPH = 144,00 € s DPH / osoba
Cieľom odborného školenia je pripraviť zamestnancov s odbornou spôsobilosťou § 22, § 23 prípadne § 24 podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z., k výkonu revízií a kontrol elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas ich používania, podľa noriem STN 33 1610 a STN 33 1600 a obohatiť ich poznatkami z praxe.
Účastníci školenia nadobudnú vedomosti, zručnosti, postoje a hodnotovú orientáciu, ktorá je základným predpokladom pre úspešné i bezpečné vykonávanie činnosti revízií a kontrol elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia.
Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní školenia.

PROGRAM

7.45 – 8.00
Prezencia účastníkov
8.00 – 8.15
Privítanie, organizačné pokyny, oboznámenie s programom
8.15 – 9.15
Legislatívne požiadavky, termíny a definície z noriem STN 33 1600: 1996 a STN 33 1610: 2002, revízia verzus kontrola (rozdelenie, lehoty)
9.20 – 10.00
Meracie prístroje pre revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia (prehľad, parametre)
10.05 – 10.45
Prehliadky elektrických zariadení pri revíziách
10.45 – 11.30
Prestávka na obed
11.30 – 12.15
Meranie elektrických veličín (metódy meraní RPE, RISO, IU, IPE, ∆ I)
12.20 – 13.05
Funkčné skúšky elektrických zariadení
13.10 – 15.00
Spracovanie správ o výsledkoch revízie (forma správy, spracovanie pomocou softwaru Windok701 a Revisoft)
15.00 – 15.30
Diskusia, vyhodnotenie, odovzdanie potvrdení, záver
Registrovať sa môžete pomocou registračného formulára
Stiahnuť si ho môžete tu : Registračný formulár
Minimálny počet účastníkov na otvorenie kurzu – 3 osoby.