ESD FÓRUM SLOVENSKO 2017

Problematika elektrostatiky a antistatickej ochrany v elektrotechnickom priemysle, ktorej úlohou je ochrana citlivých súčiastok a minimalizovanie ich poškodenia spôsobeného elektrostatickým výbojom ESD, je na Slovensku s príchodom automobilového priemyslu a jeho dodávateľského reťazca vnímaná z dvoch pohľadov. Na jednej strane vnímame náklady, ktoré sú spojené s dodržaním požiadaviek medzinárodných štandardov a kvalifikáciou osôb ktoré zabezpečujú zavedenie štandardov do praxe, teda do konkrétnej prevádzky a na druhej strane spokojného zákazníka a bezporuchové zariadenia.

Organizátor konferencie ESD FÓRUM SLOVENSKO spoločnosť ZTS Elektronika SKS vymenila Vysoké tatry za Nízke tatry a v dňoch 4. až 5.10.2017 privítala účastníkov v priestoroch hotela Tri studničky v Demänovskej doline.

Konferenciu otvoril slávnostným príhovorom výkonný riaditeľ spoločnosti ZTS Elektronika SKS s.r.o. Ing. Marián Brúsil, ktorý bol zároveň organizačným garantom. Pripomenul dôležitosť takýchto stretnutí odbornej verejnosti ako i to, že na stretnutie prišlo okolo 40 účastníkov, zástupcov významných medzinárodných spoločností.

Odborným garantom konferencie bol Rainer Pfeifle, Dipl.- Ing. (FH), iNarte Certified ESD Engineer, predseda komisie TC101 a generálny manažér firmy Wolfgang Warmbier. Jeho prednášky boli konzekutívne tlmočené z anglického do slovenského jazyka.

Na konferencii vystúpilo 6 odborníkov, ktorí účastníkom predniesli informácie z nasledovných tém:

 • Fyzikálne a elektrotechnické základy (nabíjanie, výboj, kapacita), model HBM, model CDM
 • Požiadavky na EPA –normy a štandardy, značenie, systémy uzemnenia, pracovné povrchy, podlahy, materiály v EPA, ionizátory, náradie
 • Požiadavky na ESD u dodávateľov v automobilovom priemysle
 • Praktické poznatky z auditov
 • Aktuálne témy technickej komisie TC101 Elektrostatika
 • Analýza rizík s cieľom vyhnúť sa alebo riadiť CDM modelové výboje a výboje z izolovaných vodičov
 • Nové prístroje a sondy do EPA
 • Bezpečnostné riziká pri plnení požiadaviek ESD ochrany
 • Kalibrácia meradiel pre kontrolu ESD parametrov

Lektori:

 • Dipl. Ing. Rainer Pfeifle - iNarte certifikovaný ESD inžinier, predseda komisie TC101, generálny manažér, Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG
 • Milan Kovařík - ESD audítor koncernu VOLKSWAGEN v regióne Česká republika, Slovensko , Poľsko, Slovinsko, ŠKODA AUTO a.s.
 • Ing. Marián Brúsil – výkonný riaditeľ spoločnosti ZTS Elektronika SKS s.r.o.
 • Ing. Peter Králik – ESD FORUM e.V. certifikovaný ESD technik, ESD audítor, revízny technik, bezpečnostný technik, lektor, projektový manažér, ZTS Elektronika SKS s.r.o.
 • Ing. Michal Sahuľ - ESD FORUM e.V. certifikovaný ESD technik , ESD audítor, revízny technik, bezpečnostný technik, lektor, produktový manažér, ZTS Elektronika SKS s.r.o.
 • Ing. Martin Kis – Koordinátor ESD, metrológ, Magneti Marelli Slovakia s.r.o.

Pre účastníkov konferencie bola pripravená expozícia ESD materiálov, ESD produktov, testovacej a meracej techniky, výbavy pre uzemnenie osôb, ktorá bola priamo v konferenčnej miestnosti. Poslucháči sa mohli zoznámiť s novinkami, vyskúšať si meraciu techniku a zároveň slúžila lektorom na praktické ukážky.

Počas konferencie účastníci aktívne diskutovali s lektormi, podelili sa o svoje poznatky, hľadali možnosti a riešenia pre svoje prevádzky aby boli plnené požiadavky medzinárodných štandardov.

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich účasť na konferencii a tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami!